FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (hjärt-kärlsjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl -- Hjärt-kärlmissbildningar -- Hjärtsjukdomar -- Kardiovaskulära infektioner -- Kärlsjukdomar -

2

22q11 Deletion Syndrome

A

Adams-Stokes syndrom
AIDS-arterit, centrala nervsystemet
Akut koronarsyndrom
Alagilles syndrom
Alkoholkardiomyopati
Andersens syndrom
Aneurysm, brustet
Aneurysm, dissekerande
Aneurysm, falskt
Aneurysm, infekterat
Angina, instabil
Angina, Stable
Angiodysplasi
Angioedemas, Hereditary
Angiomatos
Angiomatos, bacillär
Angioödem
Anterior Wall Myocardial Infarction
Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis
Aortabågesyndrom
Aortabråck
Aortabråck, bröst
Aortabråck, buk
Aortabristning
Aortaförträngning
Aortainflammation
Aortaklaffinsufficiens
Aortaklafförträngning
Aortaklaffprolaps
Aortapulmonal septumdefekt
Aortasjukdomar
Aortastenos, subvalvulär
Aortastenos, supravalvulär
Artärbråck
Artärinflammation
Arteria vertebrobasilaris-insufficiens
Arterio-arteriell fistel
Arterioloskleros
Arterioskleros
Arterioskleros, oblitererande
Arteriovenös fistel
Arteriovenösa missbildningar
Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Ataxia telangiektasia
Ateroskleros
Atrioventrikulär block
AVNRT

B

Barth Syndrome
Basalganglieblödning
Behcets syndrom
Blå tåsyndrom
Bland White Garland Syndrome
Blodkärlskramp, intrakraniell
Blödning i putamen
Blodpropp
Blodpropp i kranskärl
Blodpropp, vandrande
Blodproppssjukdomar
Blodtrycksfall
Bradykardi
Brugadas syndrom
Budd-Chiaris syndrom

C

CADASIL
Cardio-Renal Syndrome
Carney Complex
Centrala nervsystemets venöst angiom
Cerebral amyloid angiopati
Cerebral amyloid angiopati, familjär
Cerebral infarkt
Cerebral Small Vessel Diseases
Cerebralt hematom, traumatiskt
Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie
Cerebrovaskulära sjukdomar
Cerebrovaskulära skador
Chagas kardiomyopati
Chock, kardiogen
Churg-Strauss syndrom
Cogan Syndrome
Commotio Cordis
Cor triatriatum
Coronary-Subclavian Steal Syndrome
CREST-syndrom
Criss-cross heart

D

Demens, vaskulär
Diabetesfot
Diabetic Cardiomyopathies
Diabetisk näthinnesjukdom
Diabetiska kärlsjukdomar
DiGeorges syndrom
Dissektion av inre halsartär
Dubbelt flöde från högerkammare
Ductus arteriosus, öppetstående
Dyspné, paroxysmal

E

Ebsteins anomali
Ectopia cordis
Ehlers-Danlos syndrom
Eisenmengers komplex
Emboli och trombos
Emboli, paradoxal
Endarterit
Endocarditis, Non-Infective
Endokardiell cushion-defekt
Endokardiell fibroelastos
Endokardit
Endokardit, bakteriell
Endokardit, subakut bakteriell
Endoleak
Endomyokardiell fibros
Epiduralblödning, kraniell
Erytromelalgi

F

Fabrys sjukdom
Fallots tetrad
Fettemboli
Fibromuskulär dysplasi
Fönstertittarsjuka
Foramen Ovale, Patent
Förmaksfladder
Förmaksflimmer
Förmaksprematurslag
Förmaksseptumdefekter
Fostervattenemboli
Främre kompartmentsyndrom
Främre ryggartärsyndrom

G

Gastrisk antral vaskulär ektasi
Glykogenupplagringssjukdom typ IIb
Graviditetshypertoni
Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl
Grenblock

H

Halsartär-sinus cavernosusfistel
Halsartärförträngning
Halsartärsjukdomar
Halsartärskador
Halsartärtrombos
Halsrevbenssyndrom
Hand-arm-vibrationssyndrom
Hemangiom, kavernöst
Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet
Hemorrojder
Hemostatiska störningar
Hereditary Angioedema Type III
Hereditary Angioedema Types I and II
Heterotaxy Syndrome
Hjärnaneurysm
Hjärnartärsjukdomar
Hjärnblödning
Hjärnblödning, traumatisk
Hjärnemboli
Hjärninfarkt
Hjärnischemi
Hjärnischemi, övergående
Hjärnstamsblödning, traumatisk
Hjärnstamsinfarkter
Hjärntrombos
Hjärt-kärlmissbildningar
Hjärt-kärltuberkulos
Hjärtaneurysm
Hjärtat på höger kroppssida
Hjärtblock
Hjärtbristning
Hjärtbristning efter infarkt
Hjärtfel, medfödda
Hjärtförstoring
Hjärtinfarkt
Hjärtkammardysfunktion
Hjärtkammarförstoring, högersidig
Hjärtkammarförstoring, vänstersidig
Hjärtkammarprematurslag
Hjärtklaffprolaps
Hjärtklaffsjukdomar
Hjärtminutvolym, hög
Hjärtminutvolym, låg
Hjärtmuskelinflammation
Hjärtödem
Hjärtrytmrubbningar
Hjärtsäcksinflammation
Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv
Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös
Hjärtseptumdefekter
Hjärtsjukdomar
Hjärtstopp
Hjärtsvikt
Hjärtsvikt, diastolisk
Hjärtsvikt, systolisk
Hjärttamponad
Hjärttumörer
Högerkammardysfunktion
Högt blodtryck
Hyperemi
Hypertensive Retinopathy
Hypertoni, malign
Hypertoni, renal
Hypertoni, renovaskulär
Hypofysär apoplexi
Hypoplastisk vänsterkammare
Hypotoni, ortostatisk
Hypoxi-ischemi i hjärnan

I

Iliaca-aneurysm
Infarkt, bakre hjärnartär
Infarkt, främre hjärnartär
Inferior Wall Myocardial Infarction
Intra-Abdominal Hypertension
Intrakraniell arterioskleros
Intrakraniell blödning, hyperton
Intrakraniell blödning, traumatisk
Intrakraniell emboli och trombos
Intrakraniella arteriella sjukdomar
Intrakraniella arteriovenösa missbildningar
Intrakraniella blödningar
Ischemisk kontraktur
Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium

J

Jättecellsarterit
Jervell-Lange Nielsens syndrom

K

Kammarfladder
Kammarflimmer
Kammartakykardi
Kapillärläckagesyndrom
Karcinoid hjärtsjukdom
Kardiomyopati, dilaterande
Kardiomyopati, hypertrofisk
Kardiomyopati, hypertrofisk familjär
Kardiomyopati, restriktiv
Kardiomyopatier
Kardiovaskulära infektioner
Kärlfistel
Kärlinflammation
Kärlkramp
Kärlmissbildningar
Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet
Kärlsjukdomar
Kärlsjukdomar i ryggmärgen
Kärltumörer
Kartageners syndrom
Kearns-Sayre Syndrome
Klippel-Trenaunay-Webers syndrom
Kolesterolemboli
Kolit, ischemisk
Kompartmentsyndrom
Koronarocklusion
Kransartärsjukdom
Kranskärlsaneurysm
Kranskärlsanomalier
Kranskärlsförträngning
Kranskärlskramp
Kranskärlsrestenos
Kranskärlssjukdom
Kryoglobulinemi

L

Långt QT-syndrom
Lateral sinustrombos
Lateralt medullärt syndrom
Lemierre Syndrome
LEOPARD-syndrom
Leriches syndrom
Leukomalaci, periventrikulär
Levokardi
Livedo reticularis
Loeys-Dietz Syndrome
Lown-Ganong-Levins syndrom
Luftemboli
Lung-hjärtsjukdom
Lungatresi
Lungemboli
Lunginfarkt
Lupusvaskulit, centrala nervsystemet
Lutembachers syndrom

M

Malign atrofisk papulos
Marfans syndrom
Masked Hypertension
May-Thurner Syndrome
Mediainfarkt
MELAS-syndrom
Mesenterial vaskulär ocklusion
Microscopic Polyangiitis
Mikrovaskulär angina
Mitralklaffinsufficiens
Mitralklafförträngning
Mitralklaffprolaps
Mjältinfarkt
Moyamoyasjukdom
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Multiinfarktdemens
Multipelt myelom
Myocardial Bridging
Myokardhibernation
Myokardiell reperfusionsskada
Myokardischemi

N

Näthinneartärocklusion
Näthinnevaskulit
Näthinnevensocklusion
Njurartärhinder
No-Reflow Phenomenon
Noonans syndrom

O

Opticusneuropatier, ischemiska
Out-of-Hospital Cardiac Arrest

P

Parasystole
Perifera kärlsjukdomar
Perikardiell utgjutning
Peripheral Arterial Disease
Plötslig hjärtdöd
Pneumoperikardium
Polyarteritis nodosa
Post-Exercise Hypotension
Postflebitiskt syndrom
Postperikardiotomisyndrom
Posttrombotiskt syndrom
Preexcitation, Mahaim-typ
Preexcitationssyndrom
Prehypertension
Prematurslag
Primär graftdysfunktion
Pseudoxanthoma elasticum
Pulmonalklaffinsufficiens
Pulmonalklafförträngning
Pulmonell subvalvulär stenos
Pulsåderförträngning
Pungåderbråck
Purpura, hyperglobulinemisk
Purpura, Schoenlein-Henochs

R

Raynauds sjukdom
Reperfusionsskada
Retinal Telangiectasis
Reumatisk hjärtsjukdom
Rheumatoid Vasculitis
Romano-Wards syndrom
Ryggmärgsischemi

S

Sagittal sinustrombos
Sarcoglycanopathies
Scimitarsyndrom
Shwartzmans fenomenon
Shy-Dragers syndrom
Single Umbilical Artery
Sinoatriellt block
Sinus cavernosustrombos
Sinus pericranii
Sinusarrest
Sinusarytmi
Sinustakykardi
Sinustrombos, intrakraniell
Sjuka sinus-syndrom
Skörbjugg
Slaganfall
Sneddons syndrom
Stöldsyndrom, arteria subclavia
Stroke, Lacunar
Sturge-Webers syndrom
Subaortastenos
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Subaraknoidalblödning
Subduralblödning
Subduralblödning, akut
Subduralblödning, intrakraniell
Subduralblödning, kronisk
Susac Syndrome
Syfilis, kardiovaskulär
Systemic Vasculitis

T

Tachycardia, Ectopic Junctional
Tachycardia, reciprok
Tachycardia, Sinoatrial Nodal Reentry
Takayasus arterit
Takotsubokardiomyopati
Takykardi
Takykardi, ektopisk atriell
Takykardi, paroxysmal
Takykardi, supraventrikulär
Telangiektasi
Telangiektasi, ärftlig hemorragisk
Thrombangiitis obliterans
Tilltagande idioventrikulär rytm
Toraxapertursyndrom
Torsades de pointes
Transposition av de stora kärlen
Trikuspidalatresi
Trikuspidalklaffinsufficiens
Trikuspidalklafförträngning
Trikuspidalklaffprolaps
Tromboflebit
Truncus arteriosus, persisterande
Turners syndrom

U

Upper Extremity Deep Vein Thrombosis

V

Vänsterkammardysfunktion
Variantangina
Varicose Veins
Vascular System Injuries
Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous
Vaskulär huvudvärk
Vaskulit, centrala nervsystemet
Vasoplegia
Vein of Galen Malformations
Vena cava superior-syndrom
Veninflammation
Venös insufficiens
Venös ocklusiv leversjukdom
Venös ocklusiv lungsjukdom
Venös tromboemboli
Venöst bensår
Ventrikelseptumdefekter
Ventrikelseptumruptur
Ventrikulärt utflödeshinder
Ventrombos
Vertebralisdissektion

v

von Hippel-Lindaus sjukdom

W

Waldenströms makroglobulinemi
Wegeners granulomatos
White Coat Hypertension
Williams syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer