FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Graviditetskomplikationer -- Kvinnosjukdomar -

4

46, XX Disorders of Sex Development
46, XX Testicular Disorders of Sex Development
46, XY Disorders of Sex Development

A

Abort, ofullständig
Abort, septisk
Abort, veterinär
Acidos, renal tubulär
Acute Kidney Injury
Adenomyosis
Adnexasjukdomar
Adrenogenitalt syndrom
AIDS-associerad nefropati
Albuminuri
Amningssvårigheter
Androgenokänslighetssyndrom
Ansträngningsinkontinens
Anti-GBM-sjukdom
Atrophic Vaginitis
Azotemi

B

Bäckenförträngning
Bäckeninflammation
Bäckenlösning
Bakteriuri
Balkan-nefropati
Barnlöshet
Barnlöshet hos kvinnor
Barnsängsinfektioner
Barnsängssjukdomar
Bartters sjukdom
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Blåsexstrofi
Blåshalshinder
Blåskatarr
Blåsstörning, neurogen
Blod i urin
Brenners tumör
Bröstkörtelinflammation
Bukhålegraviditet

C

Cardio-Renal Syndrome
Cervixerosion
Cervixinkompetens
Chiari-Frommels syndrom
Chorea gravidarum
Cystinuri
Cystit, interstitiell
Cystnjure
Cystocele

D

Dagenures
Dent Disease
Denys-Drashs syndrom
Diabetes insipidus
Diabetes insipidus, nefrogen
Diabetes insipidus, neurogen
Diabetiska njursjukdomar
Disorders of Sex Development
Dyspareuni

E

Echogenic Bowel
Embryodöd
Endometriehyperplasi
Endometrietumörer
Endometrios
Enures
Epispadi

F

Fallopian Tube Diseases
Fallopian Tube Neoplasms
Familial Hypophosphatemic Rickets
Fanconis syndrom
Fenylketonuri, maternell
Fetal Alcohol Spectrum Disorders
Flytning, vit
Fokal segmental glomeruloskleros
För tidig födelse
För tidig menopaus
Förlossningskomplikationer
Fosterdöd
Fosterhinneinflammation
Fosterresorption
Fosterskador
Fostervattenavgång, för tidig
Fostervattenemboli
Fostrets sjukdomar
Frasiers syndrom
Freemartinism

G

Galaktorre
Genitalherpes
Gestational Trophoblastic Disease
Gitelmans syndrom
Glomerulonefrit
Glomerulonefrit, IgA
Glomerulonefrit, membranös
Glomerulonefrit, membranproliferativ
Glukosuri, renal
Gonaddysgenesi
Gonaddysgenesi, 46,XX
Gonaddysgenesi, 46,XY
Gonaddysgenesi, blandad
Gonadoblastom
Gonorré
Granuloma inguinale
Granulomatous Mastitis
Granulosacellstumör
Graviditet hos diabetiker
Graviditet, överburen
Graviditetsdiabetes
Graviditetshypertoni
Graviditetskomplikationer
Graviditetskomplikationer, blod
Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl
Graviditetskomplikationer, infektiösa
Graviditetskomplikationer, parasitära
Graviditetskomplikationer, tumörer
Graviditetskräkningar
Graviditetskramp
Gynatresi
Gynekologiska tumörer

H

Hämmad fostertillväxt
Hartnups sjukdom
Havandeskapsförgiftning
HELLP-syndrom
Hematokolpos
Hematometra
Hemoglobinuri
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
Hemolytiskt uremiskt syndrom
Hepatorenalt syndrom
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
Hydatidmola
Hydatidmola, invasiv
Hydrokolpos
Hydronefros
Hydrops fetalis
Hyperandrogenism
Hyperoxaluri
Hyperoxaluri, primär
Hypertoni, renal
Hypertoni, renovaskulär
Hypofosfatemi, familjär
Hypospadi

K

Kallmanns syndrom
Kandidos, vulvovaginal
Karcinom, endometrioid typ
Klåda i vulva
Klamydiainfektioner
Klinefelters syndrom
Könsorganens sjukdomar hos kvinnor
Könssjukdomar
Könssjukdomar, bakteriella
Koriokarcinom
Kvarhållen moderkaka
Kvinnosjukdomar

L

Lichen sclerosus i vulva
Liddle Syndrome
Lipoidnefros
Livmoderblödning
Livmoderbristning
Livmoderframfall
Livmoderhalsdysplasi
Livmoderhalsinflammation
Livmoderhalssjukdomar
Livmoderhalstumörer
Livmoderinversion
Livmoderperforation
Livmodersjukdomar
Livmoderslemhinneinflammation
Livmodertumörer
Lupusnefrit
Luteom
Lymphogranuloma venereum

M

Maternal Death
Meigs syndrom
Mekoniumaspirationssyndrom
Mellanblödning
Mensblödning, riklig
Missfall
Missfall, återkommande
Missfall, hotande
Missfall, utebliven
Morgonsjuka
Multicystisk dysplastisk njure

N

Näringsrubbningar hos foster
Nattenures
Navelsträng runt halsen
Nefrit, ärftlig
Nefrit, interstitiell
Nefrokalcinos
Nefrolitias
Nefrom, mesoblastiskt
Nefros
Nefroskleros
Nefrotiskt syndrom
Njurartärhinder
Njurbarksnekros
Njurcellskarcinom
Njurfunktion, nedsatt
Njurfunktionsförsämring, kronisk
Njurinflammation
Njurkanalnekros, akut
Njurnekros, papillär
Njursjukdomar
Njurstenar
Njursvikt, kronisk
Njurtuberkulos
Njurtumörer

O

Okulocerebrorenalt syndrom
Oligohydramnios
Oliguri
Oophoritis
Ovarian Cysts
Ovarian Diseases
Ovarian Neoplasms
Ovariellt hyperstimulationssyndrom
Ovotesticular Disorders of Sex Development

P

Parametrit
Pelvic Floor Disorders
Pemphigoid gestationis
Perinefrit
Placenta accreta
Placenta previa
Placentaavlossning
Placentainsufficiens
Placentasjukdomar
Polycystiskt ovariesyndrom
Polycystnjure
Polycystnjure, autosomal dominant
Polycystnjure, autosomal recessiv
Polyhydramnios
Polyuri
Postpartumblödning
Postpartumdepression
Postpartumtyreoidit
Pregnancy, Heterotopic
Prenatal exponering, sena effekter
Primary Ovarian Insufficiency
Proteinuria
Pseudohypoaldosteronism
Pyelectasis
Pyelit
Pyelocystit
Pyelonefrit
Pyelonefrit, xantogranulomatös
Pyometra
Pyonefros
Pyuri

R

Renal aminoaciduri
Renal Nutcracker Syndrome
Renal osteodystrofi
Renal tubulär transport, medfödda rubbningar
Reproductive Tract Infections
Retrocaval Ureter

S

Salpingitis
Sätesbjudning
Schanker, mjuk
Schistosomiasis haematobia
Sertoli-Leydigcellstumör
Sex Chromosome Disorders of Sex Development
Sexuell infantilism
Sexuella störningar, fysiologiska
Slidkatarr
Socker i urin
Stort foster
Stromasarkom i livmoderslemhinnan
Stromatumörer i livmoderslemhinnan
Svampnjure
Svår förlossning
Syfilis
Syrebrist hos foster

T

Tekom
Trängningsinkontinens
Trichomonas-vaginit
Trofoblasttumör, placenta
Trofoblasttumörer
Tubargraviditet
Tuberkulos hos kvinnan, genital
Tuberkulos, urogenital
Turners syndrom

U

Upphävd urinutsöndring
Uremi
Uretärhinder
Uretärstenar
Ureterolitiasis
Uretrahinder
Urinary Bladder, Overactive
Urinblåsefistel
Urinblåsesjukdomar
Urinblåsestenar
Urinblåsetumörer
Urineringsstörningar
Urininkontinens
Urinledarbråck
Urinledarsjukdomar
Urinledartumörer
Urinrörsförträngning
Urinrörsinflammation
Urinrörssjukdomar
Urinrörstumörer
Urinstämma
Urinvägsfistel
Urinvägsinfektioner
Urinvägssjukdomar
Urinvägsstenar
Urinvägstumörer
Urogenitala missbildningar
Urogenitala tumörer
Urolitiasis
Utebliven ägglossning
Uterine Retroversion
Utomkvedshavandeskap

V

Vaginala sjukdomar
Vaginalfistel
Vaginalflytning
Vaginaltumörer
Vaginism
Vaginos, bakteriell
Värkarbete, för tidigt
Värksvaghet
Vasa Previa
Vesikoureteral reflux
Vesikovaginal fistel
Vulvainflammation
Vulvasjukdomar
Vulvatumörer
Vulvavestibulit
Vulvodynia
Vulvovaginit

W

WAGR-syndrom
Wilms tumör
Wolframs syndrom

Z

Zellwegers syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer