FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Luftvägssjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Adningssystemetsmissbildningar -- Andningsstörningar -- Bröstkorgssjukdomar -- Cilierörlighet, defekt -- Luftrörssjukdomar -- Luftstrupssjukdomar -- Luftvägsfistel -- Luftvägsgranulom -- Luftvägsinfektioner -- Luftvägstumörer -- Lungsäckssjukdomar -- Lungsjukdomar -- Nässjukdomar -- Respiratorisk överkänslighet -- Struphuvudsjukdomar -

A

Acidos, respiratorisk
Acute Chest Syndrome
Adenomatoid lungcysta, medfödd
Adningssystemetsmissbildningar
Alfa 1-antitrypsinbrist
Alveolit, exogen allergisk
Andningsalkalos
Andningsförlamning
Andningsstillestånd
Andningsstörningar
Andningssvikt
Andnöd
Andnödssyndrom hos nyfödda
Andnödssyndrom hos vuxna
Anti-GBM-sjukdom
Antrakosilikos
Asbestos
Aspergillos, allergisk bronkopulmonell
Aspirationspneumoni
Asthma, Aspirin-Induced
Asthma, Occupational
Astma
Astma, ansträngningsutlöst

B

Beryllios
Bihåleinflammation
Bihålesjukdomar
Bihåletumörer
Blödning i lungsäcken
Blodupphostning
Bronkialfistel
Bronkialspasm
Bronkialtumörer
Bronkiell hyperreaktivitet
Bronkiolit
Bronkiolit, viral
Bronkit, kronisk
Bronkogen cysta
Bronkomalaci
Bronkopneumoni
Bronkopulmonell dysplasi
Bronkopulmonell sekvestrering
Bronkutvidgning
Bröstkorgssjukdomar
Byssinos

C

Caplans syndrom
Cheyne-Stokes` andning
Chlamydial Pneumonia
Cilierörlighet, defekt
Cystisk fibros

D

Dammlunga
Dyspné, paroxysmal

E

Enzootisk pneumoni
Enzootisk pneumoni hos kalv
Eosinofilt granulom
Etmoidalsinuit

F

Fågelalveolit
Fetma med alveolär hypoventilation
Flertaliga lungknutor
Förkylning

G

Granulom, letalt mittlinje
Granuloma, Plasma Cell, Pulmonary

H

Halsböld
Halsfluss
Hantavirus pulmonellt syndrom
Hemopneumotorax
Hepatopulmonellt syndrom
Heshet
Höjdsjuka
Hosta
Hyalinmembransjukdom
Hydropneumotorax
Hyperlucent lunga
Hyperventilering
Hypoventilering

I

Idiopatisk interstitiel pneumoni
Idiopatisk lungfibros
Inandning av maginnehåll
Infantile Apparent Life-Threatening Event
Influensa
Invasiv lungaspergillos

K

Käkhålesinuit
Käkhåletumörer
Karcinom, bronkogent
Kartageners syndrom
Kikhosta
Kilbenshålesinuit
Koanalatresi
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Krupp
Kryptogen organiserad pneumoni
Kylotorax

L

Langerhanscellshistiocytos
Laryngeal Nerve Injuries
Laryngocele
Laryngomalaci
Laryngopharyngeal Reflux
Larynxgranulom
Legionärssjuka
Legionella-infektioner
Lipidpneumoni
Luft i lungsäcken
Luftrörskatarr
Luftrörssjukdomar
Luftstrupsförträngning
Luftstrupsinflammation
Luftstrupssjukdomar
Luftstrupstumörer
Luftvägsfistel
Luftvägsgranulom
Luftvägshinder
Luftvägsinfektioner
Luftvägstumörer
Lungabscess
Lungaspergillos
Lungekinokockos
Lungemboli
Lungemfysem
Lungeosinofili
Lungfibros
Lunghypertoni
Lunginfarkt
Lunginflammation
Lunginflammation, bakteriell
Lunginflammation, mykoplasma
Lunginflammation, Pneumocystis
Lunginflammation, pneumokock
Lunginflammation, Rickettsia
Lunginflammation, stafylokock
Lunginflammation, viral
Lungkarcinom, icke-småcelligt
Lungkollaps
Lungödem
Lungröntgenskugga
Lungsäcksinflammation
Lungsäckssjukdomar
Lungsäckstumörer
Lungsäcktuberkulos
Lungsarkoidos
Lungsjukdomar
Lungsjukdomar, interstitiella
Lungsjukdomar, obstruktiva
Lungskada
Lungtuberkulos
Lungtumörer

M

Mediastinal cysta
Mediastinala sjukdomar
Mediastinala tumörer
Mediastinalt emfysem
Mediastinit
Mekoniumaspirationssyndrom
Mellanlobssyndrom
Munandning
Mykoplasmapneumoni hos svin

N

Nasal Septal Perforation
Näsblödning
Näsmissbildningar, förvärvade
Nasofaryngit
Näspolyper
Nässjukdomar
Nästäppa
Nästumörer

O

Obliterativ bronkiolit

P

Pancoasts syndrom
Pannhålesinuit
Parasitsjukdomar i lungor
Pasteurellos, pneumonisk
Persisterande fetal cirkulation
Pleuropneumoni
Pneumonia, Atypical Interstitial, of Cattle
Positive-Pressure Respiration, Intrinsic
Pulmonell alveolär proteinos
Pulmonellt skleroserande hemangiom

R

Recurrent Laryngeal Nerve Injuries
Respiratorassocierad pneumoni
Respiratorinducerad lungskada
Respiratorisk överkänslighet
Respiratory Aspiration of Gastric Contents
Retrofaryngeal abscess
Rinit, allergisk, årstidsbunden
Rinit, allergisk, perenn
Rinit, atrofisk
Rinit, vasomotorisk
Rinosklerom
Röstförlust
Röststörningar

S

Sarcoglycanopathies
Scimitarsyndrom
Sideros
Silikotuberkulos
Siloarbetarsjuka
Småcelligt lungkarcinom
Snuva
Sömnapne, central
Sömnapne, obstruktiv
Sömnapnesyndrom
Stämbandsförlamning
Status asthmaticus
Stendammslunga
Strålningspneumonit
Struphuvudförträngning
Struphuvudödem
Struphuvudsjukdomar
Struphuvudspasm
Struphuvudtuberkulos
Struphuvudtumörer
Strupkatarr
Struplocksinflammation
Supraglottitis
Svalginflammation
Svampsjukdomar i lungor
Svår akut luftvägsinfektion

T

Tachypnea
Trakeobronkomalaci
Trakeobronkomegali
Trakeoesofageal fistel
Trakeomalaci
Transient Tachypnea of the Newborn
Trichosporonosis
Tröskdammlunga
Tuberkulosempyem

U

Urbach-Wiethes syndrom

V

Varansamling i lungsäcken
Vätska i lungsäcken
Vätskeutgjutning i lungsäcken
Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign
Venös ocklusiv lungsjukdom
Vocal Cord Dysfunction

W

Wegeners granulomatos

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer