FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Matsmältningssystemets sjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bukhinnesjukdomar -- Bukspottkörtelsjukdomar -- Fistel i matsmältningssystemet -- Gallvägssjukdomar -- Leversjukdomar -- Mag-tarmsjukdomar -- Matsmältningssystemets tumörer -- Missbildningar i matsmältningssystemet -

A

Adenoma, Islet Cell
Adenomatös tjocktarmspolypos
Akalkulös kolecystit
Aklorhydri
Alagilles syndrom
Alfa 1-antitrypsinbrist
Alkoholcirros
Amöbadysenteri
Analatresi
Analfissur
Analkörteltumörer
Analsjukdomar
Anisakiasis
Arteria mesenterica superior-syndrom
Avföringsinkontinens

B

Balantidiasis
Barretts esofagus
Blastocystisinfektioner
Blind tarmslynga-syndrom
Blindtarmsinflammation
Blindtarmssjukdomar
Blindtarmstumörer
Blod i bukhålan
Blodfärgad avföring
Blodkräkningar
Blödning i mag-tarmkanal
Budd-Chiaris syndrom
Bukhinneinflammation
Bukhinnesjukdomar
Bukhinnetumörer
Bukspottkörtelcysta
Bukspottkörtelfistel
Bukspottkörtelinflammation
Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd
Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad
Bukspottkörtelinflammation, kronisk
Bukspottkörtelsjukdomar
Bukspottkörtelsvikt
Bukspottkörteltumörer

C

Carcinoma, Islet Cell
Carolis sjukdom
Chilaiditi Syndrome
Cholera morbus
Collagenous Sprue
Congenital Hyperinsulinism
CREST-syndrom
Crohns sjukdom
Cystisk fibros

D

Diafragmatisk eventration
Dientamoeba-infektion
Divertikulit
Drug-Induced Liver Injury
Drug-Induced Liver Injury, Chronic
Dumpningssyndrom
Duodenalhinder
Duodenogastrisk reflux
Dysenteri

E

Ekinokockos, lever
Emfysematös kolecystit
End Stage Liver Disease
Enterokolit, nekrotiserande
Enterokolit, neutrogen
Enterokolit, pseudomembranös
Eosinophilic Esophagitis
Esofagusakalasi
Esofagusatresi
Esofaguscysta
Esofagusdivertikulos
Esofagusfistel
Esofaguskramp
Esofagusmotilitetsstörningar
Esofagusperforation
Esophageal and Gastric Varices

F

Fascioliasis
Fekal klumpbildning
Fettlever
Fettlever, alkolbetingad
Fistel i matsmältningssystemet
Fokal nodulär hyperplasi

G

Gallblåseinflammation
Gallblåseinflammation, akut
Gallblåsesjukdomar
Gallblåsetumörer
Gallgångsatresi
Gallgångsdyskinesi
Gallgångsfistel
Gallgångssjukdomar
Gallgångstumörer
Gallreflux
Gallstas
Gallstenar
Gallvägsinflammation
Gallvägssjukdomar
Gallvägstumörer
Gardners syndrom
Gastrinom
Gastrisk antral vaskulär ektasi
Gastrit, atrofisk
Gastrit, hypertrofisk
Gastroesofageal reflux
Gastrointestinala stromatumörer
Giardiasis
Glukagonom
Glutenintolerans

H

Hemorrojder
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit B, kronisk
Hepatit C
Hepatit C, kronisk
Hepatit D
Hepatit D, kronisk
Hepatit E
Hepatit, alkoholbetingad
Hepatit, autoimmun
Hepatit, djur
Hepatit, infektiös, hos hundar
Hepatit, kronisk
Hepatolentikulär degeneration
Hepatopulmonellt syndrom
Hepatorenalt syndrom
Hirschsprungs sjukdom
HIV-enteropati
Hypertoni, portal

I

Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig
Ileuminflammation
Ileumsjukdomar
Ileumtumörer
Ileus
Immunproliferativ rubbning i tunntarmen
Inflammatoriska tarmsjukdomar
Insulinom
Intussusception
Irritabel tarm

J

Jejunalsjukdomar
Jejunaltumörer

K

Karcinom, hepatocellulärt
Klåda i ändtarmsmynningen
Kolangit, skleroserande
Kolecystolitiasis
Koledokolitiasis
Koledokuscysta
Kolelitiasis
Kolestas, extrahepatisk
Kolestas, intrahepatisk
Kolit, ischemisk
Kolit, kollagenös
Kolit, lymfocytär
Kolit, mikroskopisk
Kolit, ulcerös
Kolondivertikulit
Kolondivertikulos
Kolonpseudoobstruktion
Koproporfyri, ärftlig
Korttarmssyndrom
Kryptosporidios
Kylös ascites

L

Laktosintolerans
Laryngopharyngeal Reflux
Leverabscess
Leverabscess, amöba
Leverabscess, varbildande
Levercellsadenom
Levercirros, biliär
Levercirros, experimentell
Leverencefalopati
Leverförstoring
Leverinflammation
Leverinsufficiens
Leversjukdomar
Leversjukdomar, alkoholbetingade
Leversjukdomar, parasitära
Leversvikt
Leversvikt, akut
Levertuberkulos
Levertumörer
Levertumörer, experimentella

M

Mag-tarmkatarr
Mag-tarmsjukdomar
Mag-tarmtumörer
Magfistel
Magkatarr
Magmuskelförlamning
Magruptur
Magsäcksdivertikulos
Magsäckssjukdomar
Magsäckstumörer
Magsår
Magutvidgning
Malabsorptionssyndrom
Mallory-Weiss syndrom
Massiv levernekros
Matsmältningssystemets tumörer
Matstrupsförträngning
Matstrupsinflammation
Matstrupssjukdomar
Matstrupstumörer
Meckels divertikel
Megakolon
Megakolon, toxisk
Mesenterial lymfadenit
Mesenterial vaskulär ocklusion
Mirizzi Syndrome
Missbildningar i matsmältningssystemet
Mukosit

N

Nesidioblastos
Neurogen tarm

O

Oddis sfinkterdysfunktion

P

Pankreaskarcinom, duktalt
Pankreatisk pseudocysta
Pankreatit i transplantatet
Pannikulit, peritoneal
Peliosis hepatis
Peptiskt sår
Peptiskt sår, blödande
Peptiskt sår, perforerat
Peritoneal Fibrosis
Peritonit, tuberkulös
Peutz-Jeghers syndrom
Plummer-Vinsons syndrom
Pneumatosis cystoides intestinalis
Pneumoperitoneum
Porfyri, akut intermittent
Porfyri, hepatisk
Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porphyria cutanea tarda
Porphyria variegata
Postgastrektomisyndrom
Postkolecystektomisyndrom
Pouchit
Proctitis
Proktokolit
Proteinförlorande tarmsjukdomar
Protoporfyri, erytropoetisk
Pylorusförträngning
Pylorusstenos, hypertrofisk

R

Rectal Diseases
Rectal Fistula
Rectal Neoplasms
Rectal Prolapse
Rectocele
Refluxesofagit
Rektovaginal fistel
Respiratory Aspiration of Gastric Contents
Reyes syndrom
Rift valley-feber
Rödsot

S

Sigmoidsjukdomar
Sigmoidtumörer
Sjukdomar i gemensamma gallgången
Skrumplever
Somatostatinom
Sprue, tropisk
Steatorre
Subfrenisk abscess
Sväljningssvårigheter

T

Tarmatresi
Tarmfistel
Tarmkatarr
Tarmkäxcysta
Tarmperforation
Tarmpolypos
Tarmpseudoobstruktion
Tarmsjukdomar
Tarmsjukdomar, parasitära
Tarmtumörer
Tarmvred
Tillförande slyngans syndrom
Tjock- och ändtarmstumörer
Tjocktarmsinflammation
Tjocktarmssjukdomar
Tjocktarmssjukdomar, funktionella
Tjocktarmstumörer
Tolvfingertarmens sjukdomar
Tolvfingertarmsinflammation
Tolvfingertarmssår
Tolvfingertarmstumörer
Trakeoesofageal fistel
Tuberkulos, gastrointestinal
Tumörer i ändtarmsöppningen
Tumörer i blindtarmsbihang
Tumörer i gemensamma gallgången
Tunn- och tjocktarmsinflammation
Tyflit

V

Venös ocklusiv leversjukdom
Ventrikeltömningsobstruktion
Ventrikelvolvulus
Vipom
Virushepatit, djur
Virushepatit, human
Visceral prolaps
Volvulus

W

Whipples sjukdom

Z

Zellwegers syndrom
Zollinger-Ellisons syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer