FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Metabolic Diseases -- Näringsrubbningar -

A

Abetalipoproteinemi
Acidos
Acidos, renal tubulär
Acidos, respiratorisk
Adrenoleukodystrofi
Akatalasemi
Aklorhydri
Albinism
Albinism, okulär
Albinism, okulokutan
Alexanders sjukdom
Alfamannosidos
Alkalos
Alkaptonuri
Aminosyratransportrubbningar, medfödda
Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Amyloidneuropatier
Amyloidneuropatier, familjära
Amyloidos
Amyloidos, familjär
Amyotrofisk lateralskleros
Andningsalkalos
Anemi, perniciös
Antley-Bixler syndrom
Argininosuccinic Aciduria
Aspartylglukosaminuri
Ataxia telangiektasia

B

Barth Syndrome
Benvävsuppmjukning
Beriberi
Betamannosidos
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Biotinidasbrist
Blind tarmslynga-syndrom
Blooms syndrom
Bristsjukdomar
Bronsdiabetes

C

C-vitaminbrist
Canavans sjukdom
Cerebral amyloid angiopati
Cerebral amyloid angiopati, familjär
Citrullinemi
Cockaynes syndrom
Collagenous Sprue
Congenital Disorders of Glycosylation
Congenital Hyperinsulinism
CREST-syndrom
Crigler-Najjars syndrom
Cystinos
Cystinuri
Cytokrom c-oxidasbrist

D

Dekalcificering, patologisk
Dent Disease
Diabetes
Diabetes, experimentell
Diabetes, lipoatrofisk
Diabetesketoacidos
Dihydropyrimidindehydrogenasbrist
DNA-reparationsbrist
Donohue Syndrome
Dyslipidemier

E

Engelska sjukan

F

Fabrys sjukdom
Familial Hypophosphatemic Rickets
Fanconis anemi
Fanconis syndrom
Farbers lipogranulomatos
Fenylketonuri
Fenylketonuri, maternell
Fetma
Fetma med alveolär hypoventilation
Fetma, sjuklig
Fettomsättningsrubbningar
Fettomsättningsrubbningar, medfödda
Fettvävsreumatism
Folsyrabrist
Förkalkning
Fosforomsättningsstörningar
Friedreichs ataxi
Frontotemporal Dementia
Frontotemporal Lobar Degeneration
Fruktos-1,6-difosfatasbrist
Fruktosintolerans
Fruktosomsättningsrubbningar, medfödda
Fukosidos

G

Galaktosemier
Gangliosidos, GM1
Gangliosidoser
Gangliosidoser, GM2
Gauchers sjukdom
Gikt
Giktartrit
Gilberts sjukdom
Gitelmans syndrom
Glukosfosfatdehydrogenasbrist
Glukosintolerans
Glukosomsättningsstörningar
Glukosuri, renal
Glutenintolerans
Glykogenupplagringssjukdom
Glykogenupplagringssjukdom typ I
Glykogenupplagringssjukdom typ II
Glykogenupplagringssjukdom typ IIb
Glykogenupplagringssjukdom typ III
Glykogenupplagringssjukdom typ IV
Glykogenupplagringssjukdom typ V
Glykogenupplagringssjukdom typ VI
Glykogenupplagringssjukdom typ VII
Glykogenupplagringssjukdom typ VIII
Graviditetsdiabetes
Gulsot, kronisk idiopatisk

H

Hartnups sjukdom
Hemosideros
Hepatolentikulär degeneration
Hereditary Central Nervous System Demyelinating Diseases
Hermanski-Pudlaks syndrom
Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
HIV-avtacklingssyndrom
Hjärnsjukdomar, metabola
Hjärnsjukdomar, metabola, medfödda
Holokarboxilassyntetasbrist
Homocystinuri
Hudsjukdomar, metabola
Hyperargininemi
Hyperbilirubinemi, ärftlig
Hyperfosfatemi
Hyperglykemi
Hyperglykemi, icke-ketotisk
Hyperhomocysteinemi
Hyperinsulinism
Hyperkalcemi
Hyperkalemi
Hyperkolesterolemi
Hyperlipemi, ärftlig kombinerad
Hyperlipemier
Hyperlipoproteinemi typ I
Hyperlipoproteinemi typ II
Hyperlipoproteinemi typ III
Hyperlipoproteinemi typ IV
Hyperlipoproteinemi typ V
Hyperlipoproteinemier
Hyperlysinemier
Hypernatremi
Hyperoxaluri, primär
Hypertriglyceridemi
Hypertriglyceridemic Waist
Hypervitaminos A
Hypoalfalipoproteinemier
Hypobetalipoproteinemi, familjär, apolipoprotein B
Hypobetalipoproteinemier
Hypofosfatasi
Hypofosfatemi
Hypofosfatemi, familjär
Hypoglykemi
Hypokalcemi
Hypokalemi
Hypokalemisk periodisk paralys
Hypolipoproteinemier
Hyponatremi

I

Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig
Iktyos, X-bunden
Insulinkoma
Insulinresistens

J

Järnbristanemi
Järnomsättningsstörningar
Järnöverskott

K

Kalcifylax
Kalciumomsättningsrubbningar
Kaliumbrist
Karbamolylfosfatsyntas I-bristsjukdom
Kearns-Sayre Syndrome
Kernikterus
Ketos
Kolesterolesterlagringsdefekt
Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda
Kolinbrist
Koproporfyri, ärftlig
Kwashiorkor

L

Laktosintolerans
Lecitinacyltransferasbrist
Leighs sjukdom
Lesch-Nyhans syndrom
Leukodystrofi, globoidcell
Leukodystrofi, metakromatisk
Leverencefalopati
Li-Fraumenis syndrom
Liddle Syndrome
Lipidoser
Lipodystrofi
Lipodystrofi, familjär partiell
Lipodystrofi, medfödd generaliserad
Lipomatos
Lipomatos, multipel symmetrisk
Lönnsirapssjuka
Lysosomala upplagringssjukdomar
Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet

M

Magnesiumbrist
Malabsorptionssyndrom
Mannosidasbristsjukdomar
MELAS-syndrom
Menkes Kinky hair-syndrom
MERRF-syndrom
Metabola syndromet X
Metabolic Diseases
Metabolism, Inborn Errors
Metallämnesomsättningsrubbningar, medfödda
Mevalonatkinasbrist
Mitokondriella encefalomyopatier
Mitokondriella myopatier
Mitokondriella sjukdomar
Mjölksyraacidos
Mönckebergs mediaskleros
Mukolipidoser
Mukopolysackaridos I
Mukopolysackaridos II
Mukopolysackaridos III
Mukopolysackaridos IV
Mukopolysackaridos VI
Mukopolysackaridos VII
Mukopolysackaridoser
Multipel acylkoenzym A-dehydrogenasbrist
Multipel karboxylasbrist
Multipel sulfatasbrist
Myelinolys, central pontin

N

Näringsrubbningar
Näringsrubbningar hos barn
Näringsrubbningar hos foster
Näringsrubbningar hos spädbarn
Necrobiosis lipoidica
Necrobiotic Xanthogranuloma
Nefrokalcinos
Nesidioblastos
Neuronal ceroidlipofuscinoses
Niemann-Picks sjukdom, typ A
Niemann-Picks sjukdom, typ B
Niemann-Picks sjukdom, typ C
Niemann-Picks sjukdomar
Nijmegen Breakage Syndrome

O

Obesity, Abdominal
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Okulocerebrorenalt syndrom
Optikusatrofi, ärftlig, Leber
Optikusatrofi, autosomal dominant
Ornitinkarbamoyltransferasbristsjukdom
Overnutrition

P

Paralys, hyperkalemisk periodisk
Paralyser, familjära periodiska
Pediatric Obesity
Pelizaeus-Merzbachers sjukdom
Pellagra
Peroxisomala sjukdomar
Piebaldism
Porfyri
Porfyri, akut intermittent
Porfyri, erytropoetisk
Porfyri, hepatisk
Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porphyria cutanea tarda
Porphyria variegata
Prader-Willis syndrom
Prediabetisk fas
Primary Progressive Nonfluent Aphasia
Progeria
Propionic Acidemia
Proteinbrist
Proteinundernäring
Proteostasis Deficiencies
Protoporfyri, erytropoetisk
Pseudohypoaldosteronism
Pseudohypoparatyreos
Pseudopseudohypoparatyreos
Purin-pyrimidin, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Pycnodysostosis
Pyruvatdehydrogenasbrist
Pyruvatkarboxylasbristsjukom
Pyruvatomsättningsrubbningar, medfödda

R

Refeeding Syndrome
Refsums sjukdom
Refsums sjukdom hos spädbarn
Renal aminoaciduri
Renal osteodystrofi
Renal tubulär transport, medfödda rubbningar
Reyes syndrom
Riboflavinbrist
Rickets, Hypophosphatemic
Rizomelisk chondrodysplasia punctata
Rothmund-Thomsons syndrom

S

SAME
Sandhoffs sjukdom
Sea-Blue Histiocyte Syndrome
Sfingolipidoser
SIADH
Sialuri
Sjögren-Larssons syndrom
Skörbjugg
Smith-Lemli-Opitz syndrom
Socker i urin
Sprue, tropisk
Steatit
Steatorre
Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Subakut kombinerad degeneration
Sulfatidosis
Svält
Svankrygg, djur
Svår kombinerad immunbrist
Syra-basobalans

T

Tangier sjuka
Tärande syndrom
Tay-Sachs sjukdom
Tay-Sachs sjukdom, AB-variant
TDP-43 Proteinopathies
Tetani
Tiaminbrist
Typ 1-diabetes
Typ 2-diabetes
Tyrosinemier

U

Undernäring
Urea Cycle Disorders, Inborn
Uttorkning

V

Vascular Calcification
Vätske- och elektrolytrubbning
Vattenförgiftning
Vitamin A-brist
Vitamin B-brist
Vitamin B12-brist
Vitamin B6-brist
Vitamin D-brist
Vitamin E-brist
Vitamin K Deficiency Bleeding
Vitamin K-brist
Vitaminbrist

W

Werners syndrom
Wernickes encefalopati
Whipples sjukdom
Wolframs syndrom
Wolmans sjukdom

X

Xantomatos
Xantomatos, cerebrotendinös
Xeroderma pigmentosum

Z

Zellwegers syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer