FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Patologiska tillstånd, tecken och symtom)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Patologiska processer -- Patologiska tillstånd, anatomiska -- Tecken och symtom -

A

Abnormal Karyotype
Accessory Atrioventricular Bundle
Acute Pain
Adams-Stokes syndrom
Afasi
Afasi, Broca
Afasi, primär progressiv
Agenesis of Corpus Callosum
Agrafi
Airway Remodeling
Akantolys
Akatisi, läkemedelsframkallad
Akut buk
Akut koronarsyndrom
Akut sjukdom
Akuta situationer
Akutfasreaktion
Albuminuri
Alexi
Alfa 1-antitrypsinbrist
Alice in Wonderland Syndrome
Alien Hand Syndrome
Amauros, flyktig
Amblyopi
Anaplasi
Anastomotic Leak
Andersens syndrom
Andningsförlamning
Andningsljud
Andningsstillestånd
Andnöd
Aneuploidi
Anfall
Angina, instabil
Angina, Stable
Anhedonia
Anisokori
Ansiktsasymmetri
Ansiktsblindhet
Ansiktsförlamning
Ansiktssmärta
Ansiktsspasm, halvsidig
Ansträngningsinkontinens
Antecipation, genetisk
Apraxi, ideomotorisk
Aptitlöshet
Arterio-arteriell fistel
Arteriovenös fistel
Artikulationsrubbningar
Asymptomatic Diseases
Asymptomatic Infections
Ataxi
Atetos
Atrial Remodeling
Atrioventrikulär block
Avmagring
AVNRT
Azotemi

B

Babinskireflex
Bäckensmärta
Bakteriemi
Basalganglieblödning
Benbildning, bakre longitudinell ligament
Benbildning, heterotop
Benlängdsskillnad
Benvävsdöd
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw
Bland White Garland Syndrome
Blåsa
Blåsljud
Blåsstörning, neurogen
Blastkris
Blekhet
Blindhet
Blod i bukhålan
Blod i urin
Blödande tandkött
Blodbråck
Blodfärgad avföring
Blodförlust vid operation
Blodkräkningar
Blödning
Blödning i lungsäcken
Blödning i mag-tarmkanal
Blödning i munnen
Blödning i putamen
Blödningschock
Blodupphostning
Blodutgjutning
Blodvallningar
Bone Anteversion
Bone Retroversion
Bråck
Bradykardi
Breakthrough Pain
Bristfälligt uttal
Bronkialfistel
Bröstsmärta
Brown-Sequards syndrom
Bukbråck
Buksmärta
Bukspottkörtelfistel
Bulimi
Bullerskador

C

Cafe-au-lait-fläckar
Candidemia
Carcinogenesis
Celltransformation, neoplastisk
Celltransformation, viral
Cellulit
Cerebellär ataxi
Cerebrospinal otorre
Cerebrospinal rinorre
Cheyne-Stokes` andning
Chock
Chock, kardiogen
Chock, septisk
Chock, traumatisk
Choroid Hemorrhage
Chromosome Duplication
Chromosome Inversion
Chronic Pain
Cicatrix
Cicatrix, Hypertrophic
Cirkulerande tumörceller
Corneal Endothelial Cell Loss
Coronary-Subclavian Steal Syndrome
Corpse Dismemberment
Coxa Valga
Coxa Vara
Cyanos
Cystocele
Cystor

D

Dålig andedräkt
Danssjuka
Darrning
Decerebrering
Delirium
Diafragmabråck
Diafragmabråck, traumatiskt
Diarre
Diarre hos spädbarn
Disease Resistance
Divertikel
DNA-nedbrytning, nekrotisk
Död
Dövblindhet
Dövhet
Drunkning
Dubbelseende
Dumpningssyndrom
Dysbiosis
Dyscalculia
Dyskinesi
Dyslexi, förvärvad
Dyspepsi
Dyspné, paroxysmal
Dysuri

E

Earache
Embryodöd
Emfysem
Empyem
Endoleak
Endotoxemi
Eosinofilt granulom
Epiduralblödning, kraniell
Epiduralblödning, spinal
Esofagusdivertikel
Esofagusfistel
Exsanguination
Eye Hemorrhage
Eye Manifestations
Eye Pain

F

Fantomkänsla
Färgblindhet
Fascikulation
Feber
Feber av okänt ursprung
Feminisering
Femoracetabular Impingement
Femoralbråck
Fetal distress
Fetma
Fetma, sjuklig
Fettnekros
Fibros
Fistel
Fistel i matsmältningssystemet
Flanksmärta
Flerorgansvikt
Födelsevikt
Fönstertittarsjuka
Förändringar efter döden
Fördröjd transplantatfunktion
Fördröjt uppvaknande efter narkos
Förhårdning
Förlamning
Förlamning, dubbelsidig
Förlamning, halvsidig
Förlamning, partiell
Förlossningssmärta
Förmaksfladder
Förmaksflimmer
Förmaksprematurslag
Förstoppning
Förtvining
Förvirringstillstånd
Fosterdöd
Fosterresorption
Fostervikt
Fotsvamp
Framfall
Främmandekroppsgranulom
Främmandekroppsreaktion
Fungemi

G

Gallgångsfistel
Gallstenar
Gallvägsblödning
Gångoförmåga
Gångstörningar, neurologiska
Gångsvårigheter
Gapsvårighet
Gasbildning
Gastroschis
Genetiska sjukdomsanlag
Genominstabilitet
Gerstmanns syndrom
Glaskroppsblödning
Glios
Granulom, varbildande
Granuloma annulare
Granulomatos, orofacial
Graviditetskräkningar
Grenblock
Gulsot
Gulsot hos nyfödda

H

Hallucinationer
Halsbränna
Halvseende
Hämmad fostertillväxt
Handlingsoförmåga
Håravfall
Hårighet, patologisk
Hemartros
Hematom
Hemoglobinuri
Hemolys
Hemopneumotorax
Hemorragisk septikemi
Hemorragisk septikemi, viral
Heshet
Hiatusbråck
Hicka
Hjärnblödning
Hjärnbråck
Hjärndöd
Hjärnhinnebråck
Hjärtblock
Hjärtförstoring
Hjärtkammarförstoring, högersidig
Hjärtkammarförstoring, vänstersidig
Hjärtkammarprematurslag
Hjärtminutvolym, hög
Hjärtminutvolym, låg
Hjärtödem
Hjärtrytmrubbningar
Horners syndrome
Hörselnedsättning
Hörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk
Hörselnedsättning, central
Hörselnedsättning, dubbelsidig
Hörselnedsättning, ensidig
Hörselnedsättning, funktionell
Hörselnedsättning, högfrekvens
Hörselnedsättning, sensorisk
Hörselskador
Hörseluppfattningsstörningar
Hosta
Hudblödning
Hudfistel
Hudmanifestationer
Huvudvärk
Hydrops fetalis
Hyperalgesi
Hyperammonemi
Hyperamylasemi
Hyperbilirubinemi
Hyperbilirubinemi hos nyfödda
Hyperestesi
Hypergammaglobulinemi
Hyperkalciuri
Hyperkapni
Hyperkinesi
Hyperoxi
Hyperphagia
Hyperplasi
Hypertriglyceridemic Waist
Hypertrofi
Hyperurikemi
Hyperventilering
Hypestesi
Hyphema
Hypokapni
Hypokinesi
Hypoventilering
Hypovolemi

I

Icke-disjunktion, genetisk
Illamående
Illusioner
Implant Capsular Contracture
Inandning av maginnehåll
Infantile Apparent Life-Threatening Event
Infarkt
Inflammation
Inlärningsstörningar
Intellectual Disability
Intervertebral Disc Displacement
Intrakraniella blödningar
Intraoperativa komplikationer
Intraoperative Awareness
Ischemi
Ischias
Isokromosomer

J

Jättecellsgranulom

K

Kallbrand
Kammarfladder
Kammarflimmer
Kammartakykardi
Kanalopatier
Kärlfistel
Kärlkramp
Kärlnybildning i näthinnan
Kärlnybildning, patologisk
Katalepsi
Katatoni
Keloid
Kernikterus
Kirurgisk sårinfektion
Kirurgisk såröppning
Klåda
Kognitiva manifestationer
Kokarcinogenes
Köldfrossa
Kolik
Kolondivertikel
Koma
Kommunikationsproblem
Könskromosomavvikelser
Konvalescens
Koristom
Kornsvulst
Korsakoffs syndrom
Kortikal blindhet
Korttarmssyndrom
Kraftlöshet
Kräkning
Kräkning, anticipatorisk
Kramp
Kromosomavvikelser
Kromosombrott
Kromosomdeletion
Kromosominstabilitet
Kromosomsvaghet
Kronisk sjukdom
Kroppstemperaturförändringar
Kroppsvikt
Kroppsviktförändringar
Kväljning
Kvävning

L

Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel
Ländryggssmärta
Långt QT-syndrom
Lårbenshuvudnekros
Larynxgranulom
Lässvårigheter
Ledningsafasi
Ledningshörselnedsättning
Ledvärk
Letargi
Leukemiinfiltration
Leukoaraios
Leukocytos
Leukoplaki
Leukoplaki, hårig
Leukoplaki, oral
Leverförstoring
Lik
Likstelhet
Livedo reticularis
Livmoderblödning
Livmoderframfall
Livshotande sjukdom
Livshotande tillstånd
Ljudöverkänslighet
Ljumskbråck
Ljuskänslighet
Loose Anagen Hair Syndrome
Lower Urinary Tract Symptoms
Luftslukning
Luftvägsfistel
Luftvägsgranulom
Luktstörningar
Lymfmetastas

M

Magerhet
Magfistel
Magmuskelförlamning
Magsäcksdivertikel
Malakoplaki
Malign hypertermi
Mastodynia
Maternal Death
Meckels divertikel
Mediastinalt emfysem
Medvetandegrad, nedsatt
Medvetslöshet
Mellanblödning
Meningism
Mensblödning, riklig
Menstruation, sällan förekommande
Menstruation, utebliven
Menstruationssmärta
Menstruationsstörningar
Metaplasi
Metastaser
Metastaser av okänt ursprung
Metatarsalgi
Mikrokärnor, kromosomdefekta
Mikrosatellitinstabilitet
Minnesförlust
Minnesförlust, anterograd
Minnesförlust, retrograd
Minnesstörningar
Misslyckad ryggkirurgi
Mjältförstoring
Monosomi
Morgonsjuka
Motion Sickness
Munandning
Munfistel
Muskelatrofi
Muskelhypertoni
Muskelhypotoni
Muskelkramp
Muskelspasticitet
Muskelstelhet
Muskelsvaghet
Mutism
Myokardiell reperfusionsskada
Myoklonus
Myokymi
Myotoni

N

Nacksmärta
Nackspärr
Naglar, missbildade
Näsblödning
Näspolyper
Näthinneblödning
Navelbråck
Necrobiotic Xanthogranuloma
Necrolytic Migratory Erythema
Nefrogen fibroserande dermopati
Neglected Diseases
Neointima
Neoplasm Micrometastasis
Nervdegeneration
Nervsmärta
Neuralgi, postherpetisk
Neurogen inflammation
Neurologiska manifestationer
Neuromuskulära manifestationer
Njurstenar
No-Reflow Phenomenon
Nociceptive Pain
Nokturi
Nysning

O

Obstruktionsikterus
Obturatorbråck
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Okoordinerad gång
Okronos
Oliguri
Onormal muskelspänning
Operationschock
Ophthalmoplegia
Ophthalmoplegic Migraine
Orala manifestationer
Ordglömska
Oronatral fistel
Ortostatisk intolerans
Overweight

P

Pain, Referred
Parapares
Parapares, spastisk
Parasitemi
Parasystole
Parental Death
Parestesi
Parovarialcysta
Patologiska processer
Patologiska tillstånd, anatomiska
Pelvic Girdle Pain
Pelvic Organ Prolapse
Peptiskt sår, blödande
Perceptionsstörningar
Perceptionssvikt
Peritoneal Fibrosis
Philadelphiakromosom
Piriformis Muscle Syndrome
Plaque, Amyloid
Plaque, Atherosclerotic
Plasmacellsgranulom
Plötslig död
Plötslig dövhet
Plötslig hjärtdöd
Plötslig spädbarnsdöd
Polydipsia
Polydipsia, Psychogenic
Polyper
Polyploidi
Polyuri
Postgastrektomisyndrom
Postkolecystektomisyndrom
Postoperativ blödning
Postoperativ illamående och kräkning
Postoperativa komplikationer
Postpartumblödning
Postperikardiotomisyndrom
Prematurslag
Premenstruellt syndrom
Presbycusis
Primär graftdysfunktion
Primary Progressive Nonfluent Aphasia
Prodromal Symptoms
Prostatism
Proteinuria
Proteslossning
Protesrelaterade infektioner
Pseudobulbär pares
Pseudofaki
Psykisk utmattning
Psykomotoriska störningar
Psykosomatiska sjukdomar
Pudendal Neuralgia
Pulpanekros
Pupillsammandragning
Pupillstörningar
Purpura, hyperglobulinemisk
Purpura, Schoenlein-Henochs
Purpura, trombocytopen
Purpura, trombocytopen, idiopatisk
Purpura, trombotisk trombocytopen

R

Rapning
Rastlöshet
Rectal Fistula
Rectal Prolapse
Recurrence
Reflex, onormal
Rektovaginal fistel
Remission, spontan
Renal Colic
Reperfusionsskada
Respiratory Aspiration of Gastric Contents
Resttumör
Retikulocytos
Retrobulbär blödning
Retrograd degeneration
Retroperitoneal fibros
Retropneumoperitoneum
Ringkromosomer
Rodnad
Romano-Wards syndrom
Röstförlust
Röststörningar
Ryggsmärta
Rymdsjuka

S

Salivstenar
Sällsynta sjukdomar
Sammandragning, patologisk
Sänkt kroppstemperatur
Sår
Sarcopenia
Sensoriska störningar
Sepsis
Serom
Serosit
Sinoatriellt block
Sinusarrest
Sinusarytmi
Sinustakykardi
Självupplösning
Sjuka sinus-syndrom
Sjukdom
Sjukdom orsakad av läkares åtgärder
Sjukdomar bland tvillingar
Sjukdomsförlopp
Sjukdomsmottaglighet
Sjukdomssymtom
Skotom
Skuldersmärta
Slit Ventricle Syndrome
Smakförnimmelse, förlorad
Smakrubbning
Smakstörningar
Smärta
Smärta, postoperativ
Smärta, svårbehandlad
Snarkning
Somatosensoriska störningar
Sömnbrist
Sömnstörningar
Spermatocele
Spontanbristning
Spottkörtelfistel
Spottkörtelstenar
Språkstörningar
Språkutvecklingsstörningar
Stämbandsförlamning
Stamning
Stenar
Stenar i spottkörtelgången
Stensjukdom
Stort foster
Striae Distensae
Stupor
Subakut kombinerad degeneration
Subaraknoidalblödning
Subduralblödning
Subduralblödning, akut
Subduralblödning, intrakraniell
Subduralblödning, kronisk
Subduralblödning, spinal
Subkutant emfysen
Supranukleär pares, progressiv
Susac Syndrome
Svettsjukdom
Svimning
Svimning, vasovagal
Svindel
Svullnad
Syndrom
Synkinesi
Synnedsättning
Synstörningar
Syrebrist
Syrebrist hos foster
Systemisk inflammatorisk respons syndrom
Systoliska blåsljud

T

Tachycardia, Ectopic Junctional
Tachycardia, reciprok
Tachycardia, Sinoatrial Nodal Reentry
Tachypnea
Takykardi
Takykardi, ektopisk atriell
Takykardi, paroxysmal
Takykardi, supraventrikulär
Talstörningar
Tandfistel
Tandsten
Tandvärk
Tarmfistel
Tarmpolyper
Tarmtömning, ofrivillig
Tecken och symtom
Tecken och symtom, andning
Tecken och symtom, matsmältning
Teratogenesis
Tetani
Tetraplegi
Tetraploidy
Tetrasomy
Tick
Tidigt åldrande
Tillförande slyngans syndrom
Tilltagande idioventrikulär rytm
Tillväxthämning
Tillväxtstörningar
Tinnitus
Tjocktarmspolyper
Tonisk pupill
Torsades de pointes
Total minnesförlust, övergående
Trakeoesofageal fistel
Trängningsinkontinens
Transient Tachypnea of the Newborn
Translokation, genetisk
Transplantatocklusion, kärl
Triploidy
Trisomi
Trötthet
Tumörinvasivitet
Tumörprocesser
Tumörrecidiv, lokalt
Tumörtillbakagång, spontan
Tumörutsådd
Tungsmärta
Tvångsupprepning av ord

U

Uniparental disomi
Uretärstenar
Urinary Bladder, Overactive
Urinblåsefistel
Urinblåsestenar
Urininkontinens
Urinom
Urinvägsfistel
Urinvägsstenar
Urologiska manifestationer
Ushers syndrom
Uterine Retroversion
Utmärgling
Utseende hos de sjuka
Uttorkning
Utvidgning, patologisk

V

Vaginalfistel
Varbildning
Varböld
Variantangina
Vascularisation i åderhinnan
Vasoplegia
Vätska i buken
Vävnadsdöd
Vegetativt tillstånd
Ventralbråck
Ventrikulär remodeling
Vesikovaginal fistel
Vidhäftningar
Viktminskning
Viktökning
Viremi
Virilism
Visceral Pain
Visceral prolaps
Volvulus
Vridning

W

Wallersk degeneration
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Wernickes afasi

X

XYY-karyotyp

Y

Yang-brist
Yellow Nail Syndrome
Yin-brist
Yrsel

Z

Zenkers divertikel

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer