Genetisk brist på betalipoprotein som leder till allvarliga rubbningar i fettomsättningen och resulterar i en symtombild med akantocytos, hypokolesterolemi, tilltagande ataktisk neuropati, atypisk retinitis pigmentosa med spridning till gula fläcken. Kan behandlas med E-vitamin.


Bilder