En förnimmelsestörning kännetecknad av de fyra symtomen fingeragnosi ("känselblindhet"), dysgrafi (svårighet att skriva), dyskalkuli (svårighet att räkna) och svårigheter att skilja höger från vänster. Syndromet kan utvecklas eller förvärvas. Den förvärvade formen är förknippad med skador i den dominanta (oftast vänstra) hjässloben, vilka omfattar skador på gyrus angularis eller den angränsande vita substansen.


Bilder