Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Njurtumörer100+ 
2Njursjukdomar92+ 
3Polycystnjure63+ 
4Njursvikt, kronisk52+ 
5Njurstenar47+ 
6Cystnjure42+ 
7Acute Kidney Injury36+ 
8Multicystisk dysplastisk njure31+ 
9Svampnjure22+ 
10Njurfunktionsförsämring, kronisk14+ 
11Polycystnjure, autosomal recessiv12+ 
12Njurcellskarcinom12+ 
13Hydronefros12+ 
14Njurfunktion, nedsatt12+ 
15Njurkanalnekros, akut10+ 
16Lik10+ 
17Wilms tumör10+ 
18Hypertoni, renal9+ 
19Uretärhinder9+ 
20Pyelonefrit9+ 
21Blod i urin8+ 
22Upphävd urinutsöndring7+ 
237+ 
24Njurbarksnekros7+ 
25Njurartärhinder7+ 
26Diabetiska njursjukdomar6+ 
27Postoperativa komplikationer6+ 
28Njurinflammation6+ 
29Fokal segmental glomeruloskleros6+ 
30Njurtuberkulos6+ 
31Angiomyolipom6+ 
32Fördröjd transplantatfunktion6+ 
33Nefrit, interstitiell5+ 
34Hypertoni, renovaskulär5+ 
35Nefrotiskt syndrom5+ 
36Högt blodtryck5+ 
37Urinvägsinfektioner5+ 
38Uretärstenar5+ 
39Polyomavirusinfektioner5+ 
40Nefrolitias5+ 
41Uremi5+ 
42Missbildningar, multipla5+ 
43Tumörer, komplexa och blandade4+ 
44Tuberös skleros4+ 
45Urogenitala missbildningar4+ 
46Urinledarsjukdomar4+ 
47Njurnekros, papillär4+ 
48Syndrom4+ 
494+ 
50Pyelonefrit, xantogranulomatös4+ 
51Bröstkorgssjukdomar4+ 
52Hyperoxaluri, primär4+ 
53Nefrokalcinos4+ 
54Tumörer, multipla primära4+ 
55Cystor4+ 
56Glomerulonefrit, IgA4+ 
574+ 
58Medfödda missbildningar4+ 
59Koristom4+ 
60Leversjukdomar3+ 
61Blödning3+ 
62Adenokarcinom3+ 
63Glomerulonefrit, membranproliferativ3+ 
64Nefros3+ 
65Klarcellssarkom3+ 
66Nefrom, mesoblastiskt3+ 
67Sjukdomsförlopp3+ 
68Perinefrit3+ 
69Urinledarbråck3+ 
70Glomerulonefrit, membranös3+ 
71Oligohydramnios3+ 
72Adenom, oxyfilt3+ 
73Oliguri3+ 
74Retroperitoneala tumörer3+ 
75Rabdoid tumör3+ 
76Wegeners granulomatos3+ 
77Hyperurikemi3+ 
78Tumörvirusinfektioner3+ 
79Acidos, renal tubulär3+ 
80Tumörer, körtel och epitel3+ 
81Hemolytiskt uremiskt syndrom3+ 
82Typ 1-diabetes3+ 
83Nefrit, ärftlig3+ 
84Thrombotic Microangiopathies3+ 
85Amyloidos3+ 
86Urinvägsstenar2+ 
87Metastaser2+ 
88Urinvägsfistel2+ 
89Fostrets sjukdomar2+ 
90Hematom2+ 
91Akut sjukdom2+ 
92Urinledartumörer2+ 
93Flanksmärta2+ 
94Hyperoxaluri2+ 
95Blodpropp2+ 
96Kronisk sjukdom2+ 
97Polycytemi2+ 
98Infarkt2+ 
99Analatresi2+ 
100Fanconis syndrom2+ 
101Blodbrist2+ 
102Urinvägssjukdomar2+ 
103Urininkontinens2+ 
104Arterioloskleros2+ 
105Död2+ 
106Rabdomyolys2+ 
107Fabrys sjukdom2+ 
108Hyperparatyreos, sekundär2+ 
109Körtelsvulst2+ 
110Spontanbristning2+ 
111Blodgruppsinkompatibilitet2+ 
112Neuroektodermala tumörer, primitiva2+ 
113Cystinos2+ 
114Cardio-Renal Syndrome2+ 
115Typ 2-diabetes2+ 
116Kärlsjukdomar2+ 
117Hypertrofi2+ 
118Graviditetskomplikationer2+ 
119Hjärt-kärlsjukdomar2+ 
120Multipelt myelom2+ 
121Cystinuri2+ 
122Lupusnefrit2+ 
123Emfysem2+ 
124Hypertoni, malign2+ 
125Uretrahinder2+ 
126Förkalkning2+ 
127Renal tubulär transport, medfödda rubbningar2+ 
128Hemangiom2+ 
129Urolitiasis2+ 
130Buksmärta2+ 
131Fibros2+ 
132Skrumplever2+ 
133Vävnadsdöd2+ 
134Arterioskleros2+ 
135Sjukdomar hos nyfödda2+ 
136Flerorgansvikt1+ 
137Sjukdomar bland tvillingar1+ 
138Levertumörer1+ 
139Hyperfosfatemi1+ 
140Sällsynta sjukdomar1+ 
141Malakoplaki1+ 
142Kärlinflammation1+ 
143Reperfusionsskada1+ 
144Hajdu-Cheneys syndrom1+ 
145Adenovirusinfektioner, humana1+ 
146Diabetes1+ 
147Lungtumörer1+ 
148Hyperkalcemi1+ 
149Hjärndöd1+ 
150Utvidgning, patologisk1+ 
151Polydaktyli1+ 
152Klarcellsadenokarcinom1+ 
153Albuminuri1+ 
154Hyperkalemi1+ 
155Polyarteritis nodosa1+ 
156Diafragmabråck1+ 
157Karcinom1+ 
158Cytomegalovirusinfektioner1+ 
159Lipom1+ 
160Binjuretumörer1+ 
161Non-Hodgkins lymfom1+ 
162Cirkulerande tumörceller1+ 
163Genetiska sjukdomsanlag1+ 
164Urinvägstumörer1+ 
165Fetma1+ 
16646, XX Disorders of Sex Development1+ 
167Varböld1+ 
168Hyperkalciuri1+ 
169Urinblåsetumörer1+ 
170Kadmiumförgiftning1+ 
171Blåsstörning, neurogen1+ 
172Kornsvulst1+ 
173Karcinoidtumör1+ 
174Purpura, Schoenlein-Henochs1+ 
175Renal osteodystrofi1+ 
176Hypokalemi1+ 
177Anencefali1+ 
178Lymfocele1+ 
179Pyelit1+ 
180Vascular Calcification1+ 
181AIDS-associerad nefropati1+ 
182Bakteriella infektioner1+ 
183Hyperaldosteronism1+ 
184Bukskador1+ 
185Carolis sjukdom1+ 
186Primär graftdysfunktion1+ 
187Artärbråck1+ 
188Sepsis1+ 
189B-cellslymfom1+ 
190Kryoglobulinemi1+ 
191Lungsjukdomar1+ 
192Aortabråck1+ 
193Urinblåsesjukdomar1+ 
194Infektion1+ 
195von Hippel-Lindaus sjukdom1+ 
196Fosterdöd1+ 
197Tumörinvasivitet1+ 
198Kolik1+ 
199Urinom1+ 
200Förtvining1+ 
201Feber1+ 
202Proteinundernäring1+ 
203Urinblåsestenar1+ 
204Lipoidnefros1+ 
205Ventrombos1+ 
206Fibromuskulär dysplasi1+ 
207Skelettumörer1+ 
208Mukormykos1+ 
209Pyonefros1+ 
210Sarkom, synovialt1+ 
211Lymfmetastas1+ 
212Kandidos1+ 
213Orofaciodigitala syndrom1+ 
214Opportunistiska infektioner1+ 
215Bäckentumörer1+ 
216Enoplidainfektioner1+ 
217Blodpropp, vandrande1+ 
218Bakteriuri1+ 
219Könsorganens sjukdomar hos män1+ 
220Sklerodermi, systemisk1+ 
221Sammandragning, patologisk1+ 
222Polyuri1+ 
223Blåsmasksjuka1+ 
224Leukemiinfiltration1+ 
225Extremitetsmissbildningar, medfödda1+ 
226HIV-infektioner1+ 
227Blåskatarr1+ 
228Kalcifylax1+ 
229Bristning1+ 
230Iliaca-aneurysm1+ 
231Sår och skador1+ 
232Sår, icke-penetrerande1+ 
233Lymfom1+ 
234Leiomyosarkom1+ 
235Lymfoproliferativa sjukdomar1+ 
236Viktminskning1+ 
237Hjärtsvikt1+ 
238Bartters sjukdom1+ 
239Hemosideros1+ 
240Tumörrecidiv, lokalt1+ 
241Acidos1+ 
242Nagel-patella-syndrom1+ 
243Kryptorkism1+ 
244Adenokarcinom, mucinös1+ 
245Neuroektodermala tumörer, primitiva, perifera1+ 
246Paraproteinemier1+ 
247Beckwith-Wiedemanns syndrom1+ 
248Urogenitala tumörer1+ 
249Hemolys1+ 
250Neuroblastom1+ 
251Blödningschock1+ 
252Aspergillos1+ 
253Hypofosfatemi1+ 
254Skivepitelkarcinom1+ 
255Urineringsstörningar1+ 
256Livshotande sjukdom1+ 
257Binjuresjukdomar1+ 
258Azotemi1+ 
259Pulsåderförträngning1+ 
260Navelbråck1+ 
261Hepatoblastom1+ 
262Arteriovenös fistel1+ 
263Lymfom, diffust storcelligt1+ 
264Fokal infektion1+ 
265Tumörer, sekundära primära1+ 
266Rabdomyosarkom1+ 
267Dandy-Walkers syndrom1+ 
268Nefrogen fibroserande dermopati1+ 
269Kolesterolemboli1+ 
270Skleromyxödem1+ 
271Buktumörer1+ 
272Sarcoma, Ewing1+ 
273Epstein-Barrvirusinfektioner1+ 
274Hypofosfatasi1+ 
275Blåshalshinder1+ 
276Testikelsjukdomar1+ 
277Bukspottkörtelcysta1+ 
278Karcinom, papillärt1+ 
279Aptitlöshet1+ 
280Leverförstoring1+ 
281Vätske- och elektrolytrubbning1+ 
282Okulocerebrorenalt syndrom1+ 
283Diabeteskomplikationer1+ 
284Leversvikt1+ 
285Hudsjukdomar1+ 
286Prostatatumörer1+ 
287Bukspottkörtelinflammation1+ 
288Angiomatos1+ 
289Smärta1+ 
290Lipomatos1+ 
291Hyperparatyreos1+ 
292Seminom1+ 
293Hyperplasi1+ 
294Systemisk lupus erythematosus1+ 
295Hemangiopericytom1+ 
296Karcinom, småcelligt1+ 
297Celltransformation, neoplastisk1+ 
298Spinal dysrrafi1+ 
299Ateroskleros1+ 
300Chock1+ 
301Aortabristning1+ 
302Intellectual Disability1+ 
303Hjärnbråck1+ 
304Sarkoidos1+ 
305Remission, spontan1+ 
306Solitära fibrösa tumörer1+ 
307Svullnad1+ 
308Retroperitoneal fibros1+ 
309Blodtrycksfall1+ 
310Spermatocele1+ 
311Plasmacellsgranulom1+ 
312Kromosomavvikelser1+ 
313Sjukdom orsakad av läkares åtgärder1+ 
314Hemoglobinuri, paroxysmal1+ 
315Kardiomyopatier1+ 
316Nocardiainfektioner1+ 
317Ektromeli1+ 
318Sicklecelltrait1+ 
319Denys-Drashs syndrom1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer